100
/4
Lot : 1
Darü'l-Fünûn İlahiyât Fâkültesi Mecmuası Sayı: 3, Teşrin-i evvel 1928
TRY 15.00 Açılış
TRY 16.00 Güncel
Süre Bitti

"Ebu'l Ferec ve Moğollar - Ebu Ali hayatı, tahsili, irtihali - Ne istiyordu dağlıları kendine ne suretle rapt ...

Lot : 2
Darü'l-Fünûn İlahiyât Fâkültesi Mecmuası Sayı: 4, Teşrin-i sanî 1926
TRY 15.00 Açılış
TRY 15.00 Güncel
Süre Bitti

"Fatimîler ve Hasan Sabbah - İbn Yunus ve İbn Hişam - Akvâm-ı İslâmiye etnografyası tetkikatından..." Tarihî, ...

Lot : 3
Darü'l-Fünûn İlahiyât Fâkültesi Mecmuası Sayı: 7, Kanun-u sanî 1928
TRY 15.00 Açılış
TRY 15.00 Güncel
Süre Bitti

"Pamir İsmailileri akidesilerine aid - 6. Beynelmilel Felsefe Kongresi - İran Tarih-i Edebiyatı namındaki eser...

Lot : 4
Darü'l-Fünûn İlahiyât Fâkültesi Mecmuası Sayı: 8, Mart 1928
TRY 15.00 Açılış
TRY 16.00 Güncel
Süre Bitti

"Batınilik tarihi: batinliğe ilham veren sabiîik ve mecusilik - Samî dinlerde kurbanın mahiyet ve faaliyeti - ...

Lot : 5
Darü'l-Fünûn İlahiyât Fâkültesi Mecmuası Sayı: 9, Ağustos 1928
TRY 15.00 Açılış
TRY 15.00 Güncel
Süre Bitti

"İmamü'l-haremeynin hayatı, madde-i ilmiyesi, tarikati, talimatı... - Samî dinlerde kurbanın mahiyet ve faaliy...

Lot : 6
Rübab Sayı: 15, 26 Nisan 1328
TRY 15.00 Açılış
TRY 21.00 Güncel
Süre Bitti

"Abdülhak Hamid'in Rübab'a iltifatnamesi - Hareket-i edebiye - Bahar İçinde - Sis, Ahmed Haşim, Abdülhak Hamid...

Lot : 7
Rübab Sayı: 23, 21 Haziran 1328
TRY 15.00 Açılış
TRY 19.00 Güncel
Süre Bitti

"Hıyaban-ı edepte altı aydır koşuyorum. Birinci merhalede karîlerime naciz bir demet takdim etmiştim. Şimdi ar...

Lot : 8
Rübab Sayı: 35, 6 Eylül 1328
TRY 15.00 Açılış
TRY 26.00 Güncel
Süre Bitti

"Sirkat meselesi - Menekşe Gül - İntihar zevki..." Hayat-ı edebiye namına, perşembe günleri musavver olarak in...

Lot : 9
Rübab Sayı: 40, 24 Kanun-u sanî 1328
TRY 15.00 Açılış
TRY 21.00 Güncel
Süre Bitti

"Ebu'l-ziya Tevfik Bey, İntikam, Şiir, Bir levh-i mezheb - Tahassür-ü edebî - Mezarlar - Mücrim küçük hikâye.....

Lot : 10
Rübab Sayı: 60, 16 Mayıs 1329
TRY 15.00 Açılış
TRY 19.00 Güncel
Süre Bitti

"Bir tehlike-i terbiye - Emraz-ı içtimaiye - Acaba Kimdir - Avrupa hatıratı - Eski Fransa safahati..." Hayat-ı...

Lot : 11
Rübab Sayı: 61, 23 Mayıs 1329
TRY 15.00 Açılış
TRY 19.00 Güncel
Süre Bitti

"Kapak ve iç kapakta: Hamdanizade Ali Naci Beyin fotoğrafı..." Hayat-ı edebiye namına, perşembe günleri musavv...

Lot : 12
Rübab Sayı: 62, 29 Mayıs 1329
TRY 15.00 Açılış
TRY 21.00 Güncel
Süre Bitti

"Kapakta ve iç kapakta: Şehabeddin Süleyman beyin son resmi... Bir kitab-ı şütum - Bir izah - Cadı hortladı......

Lot : 13
Rübab Sayı: 63, 6 Haz,ran 1329
TRY 15.00 Açılış
TRY 22.00 Güncel
Süre Bitti

"Kapakta ve iç kapakta: Merhum Mahmud Şevket Paşa... Yeni bir kitab - Hilâl efsaneleri - Rübab-ı aşk..." Hayat...

Lot : 14
Rübab Sayı: 64, 21 Haziran 1329
TRY 15.00 Açılış
TRY 19.00 Güncel
Süre Bitti

"Kapakta Rübab-ı Aşk muharriri Bekir Fahri Bey - Hayatımı penbe emellerle süsleyen ratibeyi, bu kadını ne kada...

Lot : 15
Rübab Sayı: 65, 20 Haziran 1329
TRY 15.00 Açılış
TRY 15.00 Güncel
Süre Bitti

"Kapak resmi altında: Bahar... Münderecat-ı vatan - Hazan Akşamı - Kadınlar albümü - Rübab-ı aşk..." Hayat-ı e...

Lot : 16
Rübab Sayı: 76, 26 Eylül 1329
TRY 15.00 Açılış
TRY 26.00 Güncel
Süre Bitti

"İlham, Rıza Tevfik - Oğlumun sesi, Tahsin Nahid - Kınalar Yaksın - Felsefe dersleri, Memduh Süleyman..." Haya...

Lot : 17
Rübab Sayı: 87, 19 Kânun-u evvel 1329
TRY 15.00 Açılış
TRY 26.00 Güncel
Süre Bitti

"Kapakta: İrtihal-i nagehanesi ile vatandaşlarını müstağrak-ı hüzn ve elem eden hadimeyn-i matbuattan Babanzâd...

Lot : 18
Rübab Sayı: 88, 26 Kanun-u evvel 1329
TRY 15.00 Açılış
TRY 17.00 Güncel
Süre Bitti

"Kapakta: Ölmez duygu penbesine aid: bir mümessil... Erbab-ı kudüm - Sen giderken - Çalış - Kahkahalar..." Hay...

Lot : 19
Muallimler Mecmuası Sayı: 25, Teşrin-i sanî 1925
TRY 15.00 Açılış
TRY 26.00 Güncel
Süre Bitti

"Prag Kongresi - Yeni riyaziye ve fizik kitapları - Gelincik çiçeği tabiat tetkîki - İngiliz mekteplerinde ter...

Lot : 20
Ceride-yi Adliye Sayı: 1, 5 Kanun-u evvel 1325
TRY 15.00 Açılış
TRY 15.00 Güncel
Süre Bitti

"Adliye müfettişleri hakkındaki talimat ile esbab-ı mucibe layihası tebligat-ı umumiyesi - Harc tarifesi - Mah...

Lot : 21
Ceride-yi Adliye Sayı: 2, 19 Kanun-u evvel 1325
TRY 15.00 Açılış
TRY 15.00 Güncel
Süre Bitti

"Tevcihat - Tebligat-ı umumiye - Mahkeme-yi temyiz mukarreratı - Encümen-i Adliye kararları - İlânât..." Her o...

Lot : 22
Ceride-yi Adliye Sayı: 3, 2 Kanun-u sanî 1325
TRY 15.00 Açılış
TRY 15.00 Güncel
Süre Bitti

"Bir mesele-yi kanuniye - Tekrar-ı cürüm - Kanun yoksulluğu; sarahat yoksulluğu - Yalan şahitliği - Tab kanunu...

Lot : 23
Ceride-yi Adliye Sayı: 28, 20 Kanun-u sanî 1326
TRY 15.00 Açılış
Süre Bitti

"Şehadet-i kâzibeye dair - Sirkat hakkında - Ahkâm-ı iflas hakkında icrası mukteza tadilat-ı esasiyeye dair - ...

Lot : 24
Ceride-yi Adliye Sayı: 39, 5 Temmuz 1327
TRY 15.00 Açılış
Süre Bitti

"Kavanin ve nizamat - Adliye ve mezahib nezareti nizamname-i dahiliyesi - Usul-ü muhakeme-i hukukiye kanunun m...

Lot : 25
Ceride-yi Adliye Sayı: 52, 1 Teşrin-i sanî 1926
TRY 15.00 Açılış
Süre Bitti

"Arazi kanununun bazı mevadının ilgasına dair kanun - Yeni yol ve meydan açılması maksadıyla hükûmetçe ve bele...

100
/4