104
/5
2 Resim
Lot : 1
Musavver Tarih-i Harb, Tab ve naşirleri: Ahmed Cevdet - Hasan Ferid 1315
TRY 50.00 Açılış
TRY 225.00 Güncel
Süre Bitti

Askeri Tarih

"1314 sene-yi hicriye ve 1313 sene-yi rumiye ve 1897 sene-yi efranciyesinde devlet-i Osmaniye ile hükûmet-i Yu...

2 Resim
Lot : 2
El-Okyanusü'l-basit fî Tercümeti'l-Kamûsü'l-muhit: Ebu Tahir Muhammed b. Yakub Firuzabâdî
TRY 50.00 Açılış
TRY 501.00 Güncel
Süre Bitti

Lugat

22,5*32,5 cm, Kamusu'l-Muhit tercümesinin 3. cildi. Orijinal cildinde olup yıpranmıştır. Muhteva olarak kusuru...

2 Resim
Lot : 3
Kızıl Tuğ Büyük Türk Romanı, Abdullah Ziya
TRY 50.00 Açılış
TRY 501.00 Güncel
Süre Bitti

Roman, Edebiyat

İstanbul, 1927, İçerisinde bizzat muharrir tarafından yapılmış kırkı mütecaviz resim vardır. Kabartmalı ciltte...

2 Resim
Lot : 4
Tarih-i Din-i İslâm 1. cilt, Mahmud Esad
TRY 50.00 Açılış
TRY 55.00 Güncel
Süre Bitti

İslam Tarihi

Dersaadet, 1327-1329, 647 s. Sonradan cilt yapılmış olup eserin herhangi bir kusuru yoktur.

2 Resim
Lot : 5
Tarih-i Din-i İslâm 3. cilt, Mahmud Esad
TRY 50.00 Açılış
TRY 55.00 Güncel
Süre Bitti

İslam Tarihi

Dersaadet, 1342, 294 s. Sonradan cilt yapılmış olup eserin herhangi bir kusuru yoktur.

2 Resim
Lot : 6
Tarih-i Din-i İslâm 4. cilt, Mahmud Esad
TRY 50.00 Açılış
TRY 55.00 Güncel
Süre Bitti

İslam Tarihi

Dersaadet, 1326-1328 579 s. Sonradan cilt yapılmış olup eserin herhangi bir kusuru yoktur.

2 Resim
Lot : 7
El-Mecmuatü'l-Zühdiyye fî el-Ahkâmü'd-Diniyye Cüz-ü Evvel - Cüz-ü Sanî, Ahmed Zühdü Paşa
TRY 50.00 Açılış
TRY 60.00 Güncel
Süre Bitti

İslâm

Dersaadet, 1311, 318 + 160 sayfa. "İbadet-i bedeniye ve maliyeye dair mesaili havidir. Cüz-ü evvel" "Fetvahane...

2 Resim
Lot : 8
Bektaşî Nefesleri
TRY 50.00 Açılış
TRY 65.00 Güncel
Süre Bitti

Dinî, Edebiyat

35-87. sayfalar arası. Sonradan cilt yapılmıştır. Künye sayfası yoktur.

2 Resim
Lot : 9
Faide, Abdullah Zâfir
TRY 50.00 Açılış
TRY 375.00 Güncel
Süre Bitti

Eğitim

Dersaadet, 1309, Hamidiye Mektebi tedris azalarından Abdullah Zafir. İşlemeli cildinde, kusuru yoktur.

2 Resim
Lot : 10
Delâilü'l-Hayrat
TRY 50.00 Açılış
TRY 160.00 Güncel
Süre Bitti

Dinî

Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'ye ait iki resim var. Osmanlı tuğra baskılı bez ciltte.

2 Resim
Lot : 11
Urfa Salnâme
TRY 50.00 Açılış
TRY 425.00 Güncel
Süre Bitti

Şehir Tarihi

İstanbul, 1927, Urfa hakkında tabiî, coğrafî, ictimaî, iktisadî, tarihî, mülkî malumâtı camî salnâme. Reis-i c...

2 Resim
Lot : 12
Kitab-ı Yıldıznâme
TRY 50.00 Açılış
TRY 85.00 Güncel
Süre Bitti

Astroloji

Kitabın sırtı yapıştırılmış, 7. sayfadan 38. sayfaya kadar kitabın en alt tarafında yeşil boya bulaşmış olup k...

2 Resim
Lot : 13
Külliyat-ı Kemâl Birinci Tertib Osmanlı Tarihi Cilt: 4 Cüz: 1, Nâmık Kemâl
TRY 50.00 Açılış
Süre Bitti

Tarih

İstanbul, 1327, kaliteli beyaz kağıda basılmış olup eserin alt kısmında görüldüğü üzere yanık izi vardır.

2 Resim
Lot : 14
Külliyat-ı Kemâl Birinci Tertib Osmanlı Tarihi Cilt: 4 Cüz: 2, Nâmık Kemâl
TRY 50.00 Açılış
Süre Bitti

Tarih

İstanbul, 1327, kaliteli kağıda basılmıştır.

2 Resim
Lot : 15
Külliyat-ı Kemâl Birinci Tertib Osmanlı Tarihi Cilt: 4 Cüz: 3, Nâmık Kemâl
TRY 50.00 Açılış
Süre Bitti

Tarih

İstanbul, 1327, kaliteli kağıda basılmıştır.

2 Resim
Lot : 16
Külliyat-ı Kemâl Birinci Tertib Osmanlı Tarihi Cilt: 4 Cüz: 4, Nâmık Kemâl
TRY 50.00 Açılış
Süre Bitti

Tarih

İstanbul, 1327, kaliteli kağıda basılmıştır. Kitabın sol üst köşesinde 207. sayfaya kadar bükülme vardır.

2 Resim
Lot : 17
Nevsâl-i Afiye, Besim Ömer
TRY 50.00 Açılış
TRY 110.00 Güncel
Süre Bitti

Sağlık

1316 Sene-yi maliyesi, Eser musavverdir. Muhtelif şahısların fotoğraf ve isimleri vardır. Kitabın cilti sonrad...

2 Resim
Lot : 18
Ahter-i Kebir, Naşiri: Sahaf Kırımî Yusuf Ziya
TRY 50.00 Açılış
TRY 140.00 Güncel
Süre Bitti

Lugat

Bez ciltte, sırtında yaldızlı eser ismi yazmakta ve şekilli baskılar vardır. Cilt yıpranmıştır. İstanbul, 1204...

2 Resim
Lot : 19
Dağ Tepesindeki Define - Ele geçmez Kadri'nin sergüzeşti
TRY 50.00 Açılış
TRY 110.00 Güncel
Süre Bitti

Hikâye, Edebiyat

1928, 16 sayfa. Sayfalar sırttan çıkmaktadır.

2 Resim
Lot : 20
Bektaşî Sırrı 1. Cilt, A. Rıfkı
TRY 50.00 Açılış
TRY 200.00 Güncel
Süre Bitti

Dinî

Dersaadet, 1325, 159 sayfa olup 145-146. sayfa kitabın sonuna yapıştırılmıştır. Sırt kısmı yapıştırılmış olup ...

2 Resim
Lot : 21
Bektaşî Sırrı 2. Cilt, A. Rıfkı
TRY 50.00 Açılış
TRY 300.00 Güncel
Süre Bitti

Dinî

Dersaadet, 1328, 160 sayfalık eserin 158 sayfası vardır. Arka kapak yoktur. Sonradan sırt kısmı yapıştırılmışt...

2 Resim
Lot : 22
Mufassal Münşeât ve Muamelât-ı Askeriye, M. Muhyiddin
TRY 50.00 Açılış
TRY 55.00 Güncel
Süre Bitti

Askerî

Kostantiniye, 1318. Kitabın kapakları olmayıp, sırt kısmı yapıştırılmıştır. Bazı sayfalar eksiktir. Birkaç say...

2 Resim
Lot : 23
Ümmî-yi Sinan Divanı, Mısrî-yi Niyazi
TRY 50.00 Açılış
TRY 150.00 Güncel
Süre Bitti

Divan

120+3 sayfa. 1299, Hacı Süleyman Efendinin vasıtasıyla tab ve temsil kılınmıştır. "İşbu kitab müstetab hazret-...

2 Resim
Lot : 24
Divan-ı Aşık Yunus
TRY 50.00 Açılış
TRY 100.00 Güncel
Süre Bitti

Divan

Dersaadet, 188 sayfa.

2 Resim
Lot : 25
Metn-i Kafiye
TRY 50.00 Açılış
Süre Bitti

Arapça

Mahmutbey Matbaası, 1320, 203 s. arka kapak yıpranmıştır.

104
/5