KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

Bitiş: 28 Ekim 2017 - 13:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

ÖNCEKİ ÜRÜNSONRAKİ ÜRÜN ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
LOT NO: 194
Kitap

Ebu Nasr İsmail Bin Hammâd El-Cevherî Tercüme-i Sıhah-ı Cevherî

MEHMED BİN MUSTAFA EL-VANÎ (Mütercim)İSMAİL CEVHERÎ Beldetü't-Tayyibeti'l-Kostantiniyye [İstanbul]: Darü’t-tıbaati’l-mamureGurre-i Recep 1141 h. [31 Ocak 1729]Cilt 1: ([24], 666 s.); 1. İbrahim Müteferrika'nın dibacesi, 2-3 s. 2. Suret-i hatt-i hümayun, 4-5 s. 3. Suret-i fetva-yı şerife, s. 5 4. et-Tekârîz, 6-9 s. 5. er-Risale-i Vesiletü't-tıbaa, 11-15 s. 6. Menakıb-ı İmam Cevherî, s. 16 7. Menakıb-ı Vankulî, s. 17 8. Miftah-ı mafî'l-kitab ve Fihrist-i Cild-i Evvel, 19-22 s. 9. Fihrist-i Cild-i Sani, 23-24 s. Cilt 2: (756, [11] s.); 34x21 cm. 1. Fihris-i Muaddil [-i Cild-i Evvel], 1-4 s. 2. Fihris-i Muaddil-i Cild-i Sani, 5-9 s. 3. Esna-yı mukabelede cild-i evvelde vuku bulan noksan, s. 11 3. Esna-yı mukabelede cild-i sânîde vuku bulan noksan, s. 11 31x20 cm.Tümüyle deri miklepli ciltlerindeİsmail Cevheri’nin Tâcü’l-luga/Sıhâhu’l-luga olarak bilinen Arapça’nın en klasik sözlüğünün Türkçe çevirisidir. Sözlükte kelimeler ilk kök harfine göre değil, son kök harfine göre alfabetik olarak dizilmiştir. Bu yönüyle kafiye oluşturacak sözcükleri arayanlar için bir el kitabı ve şairlerce pek beğenilen bir eser olarak kabul görmüştür. Lugatı Türkçeye kazandıran Vânî Mehmed Efendi’nin bazı telif, tercüme, hâşiye ve talikatı bulunmaktadır. Ona asıl şöhretini sağlayan ve eserin Vankulu Lugatı adıyla anılmasını temin eden bu çeviri Sıhâhu’l Cevheri’nin en eski tercümeleri arasındadır ve en mükemmeli olarak gösterilir. İbrahim Müteferrika’ya göre matbaanın ilk eseri olarak Arapça’dan Türkçe’ye bir sözlüğün münasip görülmesi “fenn-i lugat”ın Arapça ilimlerin başlangıcı için en önde gelmesi ve şeriat ilimlerinin ünvânı olması sebebiyledir. İlk baskısından sonra iki kez daha basılan ve özellikle kalem memurlarının ilk başvurdukları el kitabı haline gelmiş olan Vankulu Lugatı İbrahim Müteferrika’nın Muhallefât Defteri’ndeki bilgilere göre onun en çok satan kitabı idi.

AÇILIŞ FİYATI

22.000