KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 26 Mayıs 2018 - 13:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

FERİDÜDDİN ATTAR (Şerh eden: İSMAİL HAKKI BURSAVÎ). İstanbul: Darü’t-Tıbaatü’l-âmire.

LOT NO: 327

AÇILIŞ FİYATI

750

Şerh-i Pend-i Attar.

Sahaf Esad ve El-Hac Akif Efendiler, 1250 [1834]. 7 ,689 s., 23,5x15 cm., döneminin mıklebi yıpranmış tümüyle kabartmalı deri cildinde, Özege 18856. Ferîdüddin Attâr veya tam adıyla Ebu Hamid Ferîdüddin Muhammed bin Ebu Bekr İbrahim Nişaburî (ö. 1121, Nişabur), İranlı mutasavvıf, şair. Hekim ve eczacı olmasından dolayı Attâr (aktar) olarak anılır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Şeyh Galip ve diğer mutasavvıflar tarafından yüceltilen Attâr, çoğu günümüze kadar ulaşan pek çok eser bıraktı. Attar’ın müzayedeye sunduğumuz eseri Pendnâme’de İslâm ahlâkı ideal bir şekilde anlatılmaktadır. XVIII. yüzyıl Türk edebiyatında ve düşünce hayatında önemli bir yere sahip olan İsmail Hakkı Bursevî Feridüddin Attâr’ ın Pendnâme isimli eserini şerh etmiştir. Şerh-i Pend-i Attâr edebî yönünün yanı sıra tasavvufî ve ahlaki özelliklere sahip bir eserdir. İsmail Hakkı bu eseri şerh ederek tarikata yeni giren dervişlere ve okuyucuya âdeta yol açmak ister. Şerh-i Pend-i Attâr meydana getirildiği dönemin hayata bakış açısını vermesi açısından önemlidir. Attar’ın hem yeni Türkçeye hem de pek çok yabancı dile çevrilmiş Mantıku’t–TayrKuşların Dili adlı 4724 beyitten oluşan mesnevi tarzında yazılmış bir eserinde insanın hakikati bulma çabasını anlatır. Hakikat yolunun yolcuları kuşlarla simgelenmiştir, her biri ayrı bir insan karakterini temsil eder. Hüdhüd kuşu bu kuşların önderi, yani mürşididir. Aradıkları Simurg adlı efsanevi kuş ise, Allah´ın zuhur edip aşikar olmasıdır. (Farklı kültürlerde farklı isimlerle anılır. Farsça Simurg (otuz kuş), Arapça Anka, Türk mitolojisinde Tuğrul Kuşu veya Zümrüdüanka, Batı dillerinde Phoenix olarak bilinir.) Başlangıçta Simurg´a kuvuşmak isteyen kuşlardan kimi yola çıkmak istemez, kimisi ise yarı yolda vazgeçer ya da yolun güçlüklerine dayanamayıp ölür. Vahdet-i Vücud´a ulaşanlar ise, ´halkın Hakk´ın zuhuru, Hakk´ın halkın bütünü olduğunu´ idrak edecektir.